اعضاء هیئت علمی دانشکده کمينه
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی پست سازمانی پست الکترونیک رزومه فعالیت های علمی  وپژوهشی 
 دکتر علیرضارکابی  دکترای تخصصی  اندودنتیکس (متخصص درمان ریشه دندان)  استادیار  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  arekabi@gmail.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 86 تا 89

CV

   دکتر امیررضا هاشمیان
 
 دکترای تخصصی
 
 پریودانتیکس  استادیار
 
 هیئت علمی  amirreza.den@gmail.com  فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 81 تا 87
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91
   دکتر گلریز رستمی

 
 دکترای تخصصی
 
 اندودنتیکس (متخصص درمان ریشه دندان)
 
 استادیار   هیئت علمی    فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه تهران سال 82 تا 88
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه شاهد سال 88 تا91
   دکتر زینب حسینیان
 
 دکترای تخصصی
 
 متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
 
 استادیار
 
 هیئت علمی  Zeinab_Hoseinian@yahoo.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبابایی قزوین سال 81 تا 87
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 89 تا91

   دکتر فهیمه فیلی
 
 دکترای تخصصی
 
 متخصص ترمیم و زیبایی دندان  استادیار  هیئت علمی
 
 dntdnt2011@yahoo.com  فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 86 تا 89
  دکتر حسین رسولی دکترای تخصصی  اندودنتیکس (متخصص درمان ریشه دندان)
 
 استادیار  هیئت علمی  h.rasouli83@gmail.com فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 85تا 79
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان سال 91 تا 88

 

  جستجو
لینک های مفید کمينه