اعضاء هیئت علمی دانشکده کمينه
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی پست سازمانی پست الکترونیک رزومه فعالیت های علمی  وپژوهشی 

 دکتر

محمد رضا سلطانی

 دکترای تخصصی  دندانپزشکی ترمیمی  استادیار  رئیس دفتر تحقیقات پایایه و بالینی دانشکده mr-soltani77@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال81

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 93

   دکتر سارا حیدری   دکترای تخصصی
 
 رادیولوژی دهان، فک و صورت  استادیار
 
 هیئت علمی  sarahaidari202020@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهمدان سال 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

   دکتر عباس میرشکاری   دکترای تخصصی
 
 رادیولوژی دهان،فک و صورت   استادیار   هیئت علمی  abbas.miry@yahoo.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی  تهران سال 72 تا 77

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91

   دکتر مریم جعفری   دکترای تخصصی
 

  پاتولوژی شناسی دهان،فک و صورت

 استادیار
 
 هیئت علمی maryamjafari@mui.ac.ir

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 77 تا 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 89 تا 91

   دکتر فهیمه فیلی
 
 دکترای تخصصی
 
ترمیم و زیبایی دندان  استادیار  هیئت علمی
 
 dntdnt2011@yahoo.com  فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 86 تا 89

 

دکتر بنت الهدی ورکش دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان استاد یار هیئت علمی dr_hoda_v@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران سال 85

فارغ التحصیل دکترای تخصصی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال92

cv    

دکتر محمد شرفی دکترای تخصصی  رادیولوژی فک و صورت استاد یار هیئت علمی radiology_sharafi@yahoo.com

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 76

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 88

  دکتر شهین بهمنی دکترای تخصصی متخصص ارتودنسی استادیار هئیت علمی bahmani-sh@medilam.ac.ir

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسال83

فارغ التحصی دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال93

  دکتر مهین صفری دکترای تخصصی  دندانپزشکی ترمیمی    استادیار  هیئت علمی  mahinsafari13@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 86

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 92

  دکتر سمیه قمری دکترای تخصصی اندودانتیکس استادیار هیئت somaye-ghamari@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 89

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال  93

  دکتر زینب عبدی دکترای تخصصی پریودانتیکس استادیار هئیت علمی zeinab-dent@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 89

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

 

  دکتر شبنم میرزابیگی دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان استادیار هئیت علمی sh.mirzabeigy@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال88

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 93

 

  جستجو
لینک های مفید کمينه


         تقویم آموزشی سال تحصیلی94/93

 

                                                   

          چارت دروس علوم پایه دندانپزشکی