اعضاء هیئت علمی دانشکده کمينه
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی پست سازمانی پست الکترونیک رزومه فعالیت های علمی  وپژوهشی 

 دکتر

محمد علی روزگار

 دکترای تخصصی  پریودانتکیس  استادیار هیئت علمی dds_roozegar@yahoo.com 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه آزاد تهران سال

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

   دکتر فهیمه فیلی  دکترای تخصصی
 
 دندانپزشکی ترمیمی  استادیار
 
 هیئت علمی

 dntdnt2011@yahoo.com

 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 80 تا 86
فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 86 تا 89

 

   دکتر عباس میرشکاری   دکترای تخصصی
 
 رادیولوژی دهان،فک و صورت   استادیار   هیئت علمی  abbas.miry@yahoo.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی  تهران سال 72 تا 77

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 تا 91

   دکتر مریم جعفری   دکترای تخصصی
 

  آسیب شناسی دهان،فک و صورت

 استادیار
 
 هیئت علمی maryamjafari@mui.ac.ir

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 77 تا 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 89 تا 91

دکتر حمید رضا کاظمی دکترای تخصصی جراح فک و صورت استاد یار هئیت علمی h.kazemi79916@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 79

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال92

   دکتر سارا حیدری  دکترای تخصصی
 
رادیولوژی دهان و فک و صورت  استادیار  هیئت علمی
 

sarahaidari202020@gmail.com

 فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 84

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

 

دکتر خدیجه ابدال دکترای تخصصی آسیب شناسی دهان،فک و صورت استاد یار هیئت علمی dr.faribaabdal@yahoo.com 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1385

فارغ التحصیل دکترای تخصصی  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال1393

 cv    

دکتر محمد شرفی دکترای تخصصی  رادیولوژی فک و صورت استاد یار هیئت علمی radiology_sharafi@yahoo.com

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 76

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 88

دکتر

محمد رضا سلطانی

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیئت علمی mr-soltani77@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال81

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 93

  دکتر شهین بهمنی دکترای تخصصی متخصص ارتودنسی استادیار هئیت علمی bahmani-sh@medilam.ac.ir

فارغ التحصی دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسال83

فارغ التحصی دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال93

  دکتر مهین صفری دکترای تخصصی  دندانپزشکی ترمیمی    استادیار  هیئت علمی  mahinsafari13@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 86

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 92

  دکتر سمیه قمری دکترای تخصصی اندودانتیکس استادیار هیئت somaye-ghamari@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 89

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال  93

  دکتر زینب عبدی دکترای تخصصی پریودانتیکس استادیار هئیت علمی zeinab-dent@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 89

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال 93

 

  دکتر شبنم میرزابیگی دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان استادیار هئیت علمی sh.mirzabeigy@yahoo.com

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال88

فارغ التحصیل دکترایتخصصی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 93

 

  جستجو
لینک های مفید کمينه


         تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94