طراحی سایت
Enter Title

 

نام و نام خانوادگی : سید رضا جعفریانی

 عنوان پست سازمانی: امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

نوع استخدام : رسمی

آدرس پست الکترونیک :r49.jafariani@gmail.com  

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی