طراحی سایت
Text/HTML
 طرح دوره تشخیص نظری 5
 طرح دزس دندانپزشکی قانونی
 طرح دوره پاتولوژی دهان فک وصورت
 طرح درس ارتودنسی عملی 1
 طرح درس ارتودنسی عملی 2
 طرح درس ارتودنسی عملی 3
 طرح درس ارتودنسی عملی 4
 طرح دوره ارتودنسی عملی 1
 طرح دوره ارتودنسی عملی 2
 طرح دوره ارتودنسی عملی 4
 طرح درس ارتودنسی نظری 3
 طرح دوره ارتودنسی عملی 3
 طرح دوره درس آناتومی و مورفولوژی دندان
 طرح دوره درس ترمیمی نظری 1
 طرح دوره درس آسیب شناسی دهان ،فک و صورت عملی 1
 طرح دوره درس پاتولوژی عمومی
 طرح دوره درس پوسیدگی شناسی
 طرح دوره  درس بلیچینگ
 طرح درس ترمیم عملی 1
 طرح دوره مواد دندانی
 طرح دوره درس دندانپزشکی قانونی
 طرح درس آسیب شناسی دهان ،فک و صورت
 طرح دوره درس کمپلکس پالپ و پری آپیکال
 طرح دوره درس تشخیص عملی 3
 طرح دوره درس تشخیص عملی 7
 طرح دوره درس تشخیص نظری 4
 طرح دوره درس تشخیص نظری 6
 طرح دوره درس سیستمیک و تظاهرات دهانی نظری 1نیم سال دوم 96-97
 طرح درس سیستمیک و بیماری های قلبی عروقی و تظاهرات دهانی و ملاحضات دندانپزشکی ان
 طرح درس بیماری های دهان فک وصورت
 طرح دوره دروس نظری و عملی مدیریت خدمات بهداشتی
 طرح درس مدیریت خدمات بهداشتی
 طرح درس علوم نوین در دندانپزشکی
 طرح دوره سیستمیک عملی 4
 طرح درس سیستمیک 3
 طرح دوره دروس سالمند شناسی
 طرح درس سالمندشناسی
 طرح دوره دندانپزشکی اجتماعی عملی 1
 طرح دوره دندانپزشکی اجتماعی عملی 2
 طرح دوره دندانپزشکی اجتماعی نظری 1
 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی 2
 طرح دوره دندانپزشکی اجتماعی نظری 2
 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی 3
 طرح درس دندانپزشکی اجتماعی عملی 1
 طرح درس دندانپزشکی اجتماعی عملی 2
 طرح درس دندانپزشکی اجتماعی نظری 1
 طرح درس دندانپزشکی کودکان عملی 2
 طرح درس دندانپزشکی کودکان عملی 3
 طرح درس دندانپزشکی کودکان نظری 3
 طرح درس پروتز کامل عملی 1
 طرح درس پروتز پیشرفته نظری 1
 طرح درس مبانی پروتز کامل
افزودن محتوا...
جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی