طراحی سایت
ریاست دانشکده دندانپزشکی

 

نام و نام خانوادگی : دكتر محمد رضا سلطانی
مدرک تحصیلی : متخصص دندانپزشکی
رشته تحصيلي : ترمیم و زیبایی
وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار
تلفن :
08413351783

آدرس الکترونیک: 

mr-soltani77@yahoo.com

 

جستجو
Text/HTML


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی