طراحی سایت
Enter Title

کارگروه تحول در آموزش مدیر کارگروه: سرکار خانم دکتر شهین بهمنی

سایر اعضای گروه: جناب آقای دکتر سلطانی

جناب آقای دکتر شرفی

سرکار خانم دکتر فهیمه فیلی

کارشناس گروه:خانم معصومه تولیده

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی