طراحی سایت
تقویم دانشگاهی

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

موضوع
زمان
شروع کلاسها

25 شهريور 96

انتخاب واحد ورودی قدیم

19تا 23شهريور96

حذف و اضافه
10 -11مهر96

حذف اضطراری

تا17اذر ماه 96

پایان کلاسها

22ديماه 95

امتحانات پایان نیمسال

23دي لغايت5بهمن 96
ورود نمرات توسط اساتید  23دیماه لغایت 5بهمن 96

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم:95-96  

موضوع
زمان
شروع کلاسها

9 بهمن 95

انتخاب واحد ورودی جدید
 

 5تا8بهمن 95

انتخاب واحد ورودی قدیم 14 و 15 بهمن 95
حذف و اضافه
26تا27 بهمن 95

حذف اضطراری

تا 20 ارديبهشت96

پایان کلاسها

18 خرداد 96

امتحانات پایان نیمسال

20خرداد لغايت7تير96
ورود نمرات توسط اساتید 20خرداد لغایت 12 تیر 95

 

 

برنامه آموزشی  نیسال دوم95-96دانشجویان ترم 2

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم4

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم6

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم8

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم9

 

 

جستجو
لینک های مفید


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی