طراحی سایت
Enter Title
 
  اسامی شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی  
 1  دکتر محمدرضا سلطانی
 ریاست دانشکده دندانپزشکی
 متخصص ترمیمی
2
 دکتر زینب عبدی
 معاون اموزشی دانشکده دندانپزشکی
 متخصص پریودانتیکس
 3  دکتر سمیه قمری
 مدیرگروه اندودانتیکس
 متخصص اندودانتیکس
 4  دکتر حمیدرضا کاظمی
 مدیرگروه جراحی
 متخصص جراحی
 5  دکتر یاسمن فرج زاده جلالی
 مدیرگروه ارتودانتیکس
 متخصص ارتودانتیکس
 6  دکتر سارا حیدری
 مدیرگروه رادیولوژی
 متخصص رادیولوژی
 7  دکتر سپیده امیری
 مدیرگروه اطفال
 متخصص اطفال
 8  دکتر محمدعزیزیان
 مدیرگروه پروتز
 متخصص پروتز
 9  دکتر خدیجه ابدال
 مدیرگروه پاتولوژی
 متخصص پاتولوژی
 10  دکتر بهرام تهمتن
 مدیرگروه تشخیص
 متخصص بیماری های دهان فک وصورت
 11  خانم نازنین پوربهمن
 مسئول اموزش دانشکده
 فیزیولوژی
جستجو
لینک های مفید


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی