طراحی سایت
Enter Title

 

 

 

 

 

برنامه شورای آموزشی: یکشنبه ها ساعت 11 هفته دوم هر ماه

 

 

اسامی شورای آموزشی

ردیف نام و نام خانوادگی
1 دکتر عبدی(معاونت محترم آموزشی دانشگاه )
2 دکتر سلطانی( ریاست محترم دانشکده )
3
4

دکتر قمری (عضو هیات علمی )

 5 دکتر جلالی (عضو هیات علمی )
6 دکتر صفری(عضو هیات علمی )
7 دکتر تهمتن(عضو هیات علمی )
8 دکتر بهمنی(عضو هیات علمی )
9 دکتر عزیزیان( معاونت محترم پژوهش)
10 دکتر دارابی (عضو هیات  علمی)
11 دکتر امیری(عضو هیات علمی)
12 دکتر حیدری(عضو هیات علمی)
13 خانم پوربهمن (کارشناس آموزش)

 جستجو
لینک های مفید


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی