طراحی سایت
Enter Title

 

شورای مالی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی                                                  سمت        
1 دکتر محمدرضا سلطانی
ریاست دانشکده
2 دکتر محمد عزیزیان
رئیس دفتر تحقیقات پایه و بالینی دانشکده
3 دکتر علی محمد کرم پور معاونت اداری - مالی
4 دکتر شهین بهمنی عضو هیات علمی
5 دکتر شبنم میرزابیگی عضو هیات علمی

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی