طراحی سایت
Enter Title

جدول زمانبندی جلسات پژوهشی دانشکده دندانپزشکی سال1395

 

 

 

تاریخ برگزاری جلسات

 

 

عنوان جلسه

 

 

 

فروردین

 

 

اردیبهشت

 

 

خرداد

 

 

تیر

 

 

مرداد

 

 

مهر

 

 

آبان

 

 

آذر

 

 

دی

 

 

بهمن

 

 

اسفند

 

شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

 

-----

13/2/95

 

دوشنبه

22/3/95

 

شنبه

15/4/95

 

 

سه شنبه

12/5/95

 

 

سه شنبه

17/7/95

 

 

شنبه

11/8/95

 

 

سه شنبه

15/9/95

 

 

دوشنبه

14/10/95

 

 

سه شنبه

13/11/95

 

 

چهارشنبه

11/12/95

 

 

چهار شنبه

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی