طراحی سایت
Enter Title

 

                                                                        

مدیر گروه پاتولوژی
 
دکترخدیجه ابدال محمودابادی
متخصص پاتولوژی دهان و فک وصورت 
استادیار طرح

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی