طراحی سایت
Enter Title

 دکتر محمد عزیزیان


متخصص پروتزهای دندان

 

مدیر گروه

دکتر وانیا رسایی

متخصص پروتزهای دندانی

دکتر احمد تیموری

متخصص پروتز های دندانی

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی