تقویم دانشگاهی حداقل

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-96

موضوع
زمان
شروع کلاسها

27 شهريور 95

انتخاب واحد ورودی قدیم

13تا 17شهريور95

حذف و اضافه
18 -17مهر95

حذف اضطراری

تا26دی ماه 95

پایان کلاسها

23ديماه 95

امتحانات پایان نیمسال

25دي لغايت10بهمن 95
ورود نمرات توسط اساتید  25دیماه لغایت 15بهمن 95

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم:95-96  

موضوع
زمان
شروع کلاسها

9 بهمن 95

انتخاب واحد ورودی جدید
 

 5تا8بهمن 95

انتخاب واحد ورودی قدیم 14 و 15 بهمن 95
حذف و اضافه
26تا27 بهمن 95

حذف اضطراری

تا 20 ارديبهشت96

پایان کلاسها

18 خرداد 96

امتحانات پایان نیمسال

20خرداد لغايت7تير96
ورود نمرات توسط اساتید 20خرداد لغایت 12 تیر 95

 

 

برنامه آموزشی  نیسال دوم95-96دانشجویان ترم 2

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم4

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم6

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم8

برنامه آموزشی نیمسال دوم95-96 دانشجویان ترم9

 

 

جستجو
لینک های مفید حداقل


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی