Enter Title حداقل

 

 

 

 

 

برنامه شورای آموزشی: یکشنبه ها ساعت 11 هفته دوم هر ماه

 

 

اسامی شورای آموزشی

ردیف نام و نام خانوادگی
1 دکتر عبدی(معاونت محترم آموزشی دانشگاه )
2 دکتر سلطانی( ریاست محترم دانشکده )
3 دکتر کاظمی( معاونت محترم آموزشی دانشکده)
4 دکتر قمری(عضو هیات علمی )
5 دکتر صفری(عضو هیات علمی )
6 دکتر تهمتن(عضو هیات علمی )
7 دکتر بهمنی(عضو هیات علمی )
7 دکتر عزیزیان( معاونت محترم پژوهش)
8 دکتر زینب عبدی(عضو هیات  علمی)
9 دکتر میرزابیگی(عضو هیات علمی)
10 دکتر شرفی(عضو هیات علمی)
11 خانم پوربهمن (کارشناس آموزش)

 

جستجو
لینک های مفید حداقل


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی