شماره: 28979
1399/03/20
نشست معاون آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده دندانپزشکی
نشست معاون آموزشی دانشگاه  با اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده دندانپزشکی

در تاریخ 19/3/99راس ساعت 10 صبح جلسه ی معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر بهزاد بدخش با تمامی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی و کارکنان دانشکده در خصوص مسائل و مشکلات دانشکده دندانپزشکی در سالن کنفرانس پردیس 2 برگزار گردید.

در تاریخ 19/3/99راس ساعت 10 صبح جلسه ی معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر بهزاد بدخش با تمامی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی و کارکنان دانشکده در خصوص مسائل و مشکلات دانشکده دندانپزشکی در سالن کنفرانس پردیس 2 برگزار گردید.
 
حق انتشار محفوظ است ©