X

مسئول دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی 
 سرکار خانم دکتر وانیا رسایی
 متخصص پروتز و عضو هیات علمی دانشکده
 ایمیل:
لینک آموزش دانشکده