طراحی سایت
لیست اعضای هیئت علمی
                       
Text/HTML
           
           
تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص ایمیل CV   دکتر محمدرضا سلطانی   استادیار   ترمیم soltani-m-@medilam.ac.ir
  CV

 دکتر محمدعلی روزگار  دانشیار  پریودانتیکس  rouzegar-m@medilam.ac.ir  CV
   دکتر عباس میرشکاری
 استادیار  رادیولوژی  Abbas.miry@yahoo.com CV
  دکتر محمد عزیزیان
 استادیار  پروتز mohamadAzizian@yahoo.com
 CV
   دکتر بهرام تهمتن
 استادیار
 تشخیص bahram.Tahamtan@yahoo.com
CV
 
دکتر حمیدرضا کاظمی
 استادیار  جراحی H.kazemi79916@yahoo.com
 CV
   دکتر احسان دارابی
 استادیار  پریودانتیکس
ehsan.darabi153@gmail.com
CV
  دکتر شبنم میرزابیگی
 استادیار  کودکان mirzabeigy@yahoo.com
CV
   دکتر شهین بهمنی
 استادیار  ارتودانتیکس
Bahmani-sh@medilam.ac.ir
CV
   دکتر محسن رستمی
 استادیار  پریودانتیکس
M rostami2008@gmail.com
CV
  دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی  استادیار  پاتولوژی Dr.faribaabdal@yahoo.com
CV
  دکتر ساناز جعفری
 استادیار  ارتودانتیکس
dr.snz.jafari@gmail.com
 CV
   دکتر زینب عبدی
استادیار
 پریودانتیکس
Zeinab-dent@yahoo.com
CV
   دکتر سپیده امیری
 استادیار  کودکان Sepide-ak87@yahoo.com
CV
   دکتر میترا وثوقی
 استادیار  اندودانتیکس mit.vossoghi@gmail.com
CV
  دکتر سارا حیدری
 استادیار  رادیولوژی sarahaidari12345@gmail.com
CV
   دکتر فهیمه فیلی
 استادیار  ترمیم dnTnt2011@yahoo.com
CV
   دکتر سمیه قمری
 استادیار  اندودانتیکس
somayae-ghamari@yahoo.com
CV
   دکتر مهین صفری
 استادیار  ترمیم mahinsafari@yahoo.com
 CV
   دکتر وانیا رسایی
 استادیار  پروتزهای دندانی
vanyarasaie@yahoo.com
CV
   دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
 استادیار  ارتودانتیکس
yassi.jalali@gmail.com
CV
   دکتر پرستو قهاری
 استاد یار
 اندودانتیکس
ghahariparastoo@yahoo.com
CV
  دکتر مجید احمدفر
 استادیار  جراحی majid. ahmad far @gmail.com
CV
   دکتر مریم دین پرور
 استادیار  ارتودانتیکس mrm.dinparvar@gmail.com
CV
   دکتر نرگس حیدری
 استادیار  اندودانتیکس narges.heidari816@gmail.com
 CV
   دکتر حمید مهرزادی
 استادیار  اندودانتیکس Hmehrzadi56@gmail.com
CV
   دکتر سمیرا فرنیا
 استادیار  پاتولوژی

Dr-samira-farnia@yahoo.com

 

CV
   دکتر نوشین جانبخش
 استادیار
پریودانتیکس Janbakhshnoushin@gmail.com cv
   دکتر معصومه احمدی
 استادیار  اندودنتیکس
   
   دکتر شکیبا مت میر
 استادیار
 اطفال    
   دکتر مانی آرش راد
 استادیار
     
   دکتر احمد تیموری
 استادیار
     
   دکتر ویدا ارزانی
 استادیار
 رادیولوژی
vidaarzani@yahoo.com
CV

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی