طراحی سایت
لیست اعضای هیئت علمی
                       
Text/HTML
         
         
تصویر نام و نام خانوادگی تخصص ایمیل CV

  دکتر حمیدرضا کاظمی
جراحی
H.kazemi79916@yahoo.com
   دکتر محمدرضا سلطانی   ترمیم soltani-m-@medilam.ac.ir
  CV

 دکتر محمدعلی روزگار  پریودانتیکس  rouzegar-m@medilam.ac.ir        CV
  دکتر محمد عزیزیان
 پروتز mohamadAzizian@yahoo.com
 CV
   دکتر بهرام تهمتن
 تشخیص bahram.Tahamtan@yahoo.com
CV
 
دکتر حمیدرضا کاظمی
 جراحی H.kazemi79916@yahoo.com
 CV
   دکتر شهین بهمنی
 ارتودانتیکس
Bahmani-sh@medilam.ac.ir
CV
   دکتر محسن رستمی
 پریودانتیکس
M rostami2008@gmail.com
CV
  دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی  پاتولوژی Dr.faribaabdal@yahoo.com
CV
  دکتر ساناز جعفری
 ارتودانتیکس
dr.snz.jafari@gmail.com
 CV
   دکتر زینب عبدی
 پریودانتیکس
Zeinab-dent@yahoo.com
CV
   دکتر سپیده امیری
 کودکان Sepide-ak87@yahoo.com
CV
  دکتر سارا حیدری
 رادیولوژی sarahaidari12345@gmail.com
CV
   دکتر سمیه قمری
 اندودانتیکس
somayae-ghamari@yahoo.com
CV
   دکتر مهین صفری
 ترمیم mahinsafari@yahoo.com
 CV
   دکتر وانیا رسایی
 پروتزهای دندانی
vanyarasaie@yahoo.com
CV
   دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
 ارتودانتیکس
yassi.jalali@gmail.com
CV
  دکتر مجید احمدفر
 جراحی majid. ahmad far @gmail.com
CV
   دکتر مریم دین پرور
 ارتودانتیکس mrm.dinparvar@gmail.com
CV
   دکتر نرگس حیدری
 اندودانتیکس narges.heidari816@gmail.com
 CV
   دکتر حمید مهرزادی
 اندودانتیکس Hmehrzadi56@gmail.com
CV
   دکتر سمیرا فرنیا
 پاتولوژی

Dr-samira-farnia@yahoo.com

 

CV
   دکتر نوشین جانبخش
پریودانتیکس Janbakhshnoushin@gmail.com cv
   دکتر معصومه احمدی
 اندودنتیکس
  cv
   دکتر شکیبا مت میر
 اطفال    
   دکتر مانی آرش راد
 جراحی    
   دکتر احمد تیموری
 پروتزهای دندانی
   
   دکتر ویدا ارزانی
 رادیولوژی
vidaarzani@yahoo.com
CV
   دکتر معصومه دارابی
 ارتودانتیکس
   

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی