طراحی سایت
اعضای هیات علمی
 
   

 
   نام و نام خانوادگی ایمیل
 CV  
   دکتر حمید رضا کاظمی
 جراحی
H.Kazemi79916@yahoo.com
  CV
   دکتر محمدرضا سلطانی   ترمیم soltani-m-@medilam.ac.ir
    CV

 دکتر محمدعلی روزگار  پریودانتیکس  rouzegar-m@medilam.ac.ir          CV
  دکتر محمد عزیزیان
 پروتز mohamadAzizian@yahoo.com
   CV
   دکتر رضا ملکی
 تشخیص Dr.maleki.4656@gmail.com
  CV
 
دکتر حمیدرضا کاظمی
 جراحی H.kazemi79916@yahoo.com
   CV
   دکتر شهین بهمنی
 ارتودانتیکس
Bahmani-sh@medilam.ac.ir
  CV
   دکتر محسن رستمی
 پریودانتیکس
M rostami2008@gmail.com
  CV
  دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی  پاتولوژی Dr.faribaabdal@yahoo.com
  CV
  دکتر ساناز جعفری
 ارتودانتیکس
dr.snz.jafari@gmail.com
   CV
   دکتر زینب عبدی
 پریودانتیکس
Zeinab-dent@yahoo.com
  CV
   دکتر سپیده امیری
 کودکان Sepide-ak87@yahoo.com
  CV
  دکتر سارا حیدری
 رادیولوژی sarahaidari12345@gmail.com
  CV
   دکتر سمیه قمری
 اندودانتیکس
somayae-ghamari@yahoo.com
  CV
   دکتر مهین صفری
 ترمیم mahinsafari@yahoo.com
   CV
   دکتر وانیا رسایی
 پروتزهای دندانی
vanyarasaie@yahoo.com
  CV
   دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
 ارتودانتیکس
yassi.jalali@gmail.com
  CV
  دکتر مجید احمدفر
 جراحی majid. ahmad far @gmail.com
  CV
   دکتر مریم دین پرور
 ارتودانتیکس mrm.dinparvar@gmail.com
  CV
   دکتر نرگس حیدری
 اندودانتیکس narges.heidari816@gmail.com
   CV
   دکتر حمید مهرزادی
 اندودانتیکس Hmehrzadi56@gmail.com
  CV
   دکتر سمیرا فرنیا
 پاتولوژی

Dr-samira-farnia@yahoo.com

 

  CV
   دکتر نوشین جانبخش
پریودانتیکس Janbakhshnoushin@gmail.com   cv
   دکتر معصومه احمدی
 اندودنتیکس
    cv
   دکتر شکیبا مت میر
 اطفال     CV
   دکتر مانی آرش راد
 جراحی     CV
   دکتر احمد تیموری
 پروتزهای دندانی
    CV
   دکتر ویدا ارزانی
 رادیولوژی
vidaarzani@yahoo.com
  CV
   دکتر معصومه دارابی
 ارتودانتیکس
    CV
   دکتر پریسا کاظمی
 ارتودانتیکس
 parisa-Kazemi69@yahoo.com    CV

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی