طراحی سایت
لیست اعضای هیئت علمی
                       
Text/HTML
           
           
تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص ایمیل CV   دکتر محمدرضا سلطانی   استادیار   ترمیم soltani-m-@medilam.ac.ir
  CV

 دکتر محمدعلی روزگار  دانشیار  پریودانتیکس  rouzegar-m@medilam.ac.ir  CV
   دکتر عباس میرشکاری
 استادیار  رادیولوژی  Abbas.miry@yahoo.com CV
  دکتر محمد عزیزیان
 استادیار  پروتز mohamadAzizian@yahoo.com
 CV
   دکتر بهرام تهمتن
 استادیار
 تشخیص bahram.Tahamtan@yahoo.com
CV
 
دکتر حمیدرضا کاظمی
 استادیار  جراحی H.kazemi79916@yahoo.com
 CV
   دکتر احسان دارابی
 استادیار  پریودانتیکس
ehsan.darabi153@gmail.com
CV
  دکتر شبنم میرزابیگی
 استادیار  کودکان mirzabeigy@yahoo.com
CV
   دکتر شهین بهمنی
 استادیار  ارتودانتیکس
Bahmani-sh@medilam.ac.ir
CV
   دکتر محسن رستمی
 استادیار  پریودانتیکس
M rostami2008@gmail.com
CV
  دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی  استادیار  پاتولوژی Dr.faribaabdal@yahoo.com
CV
  دکتر ساناز جعفری
 استادیار  ارتودانتیکس
dr.snz.jafari@gmail.com
 CV
   دکتر زینب عبدی
استادیار
 پریودانتیکس
Zeinab-dent@yahoo.com
CV
   دکتر سپیده امیری
 استادیار  کودکان Sepide-ak87@yahoo.com
CV
   دکتر میترا وثوقی
 استادیار  اندودانتیکس mit.vossoghi@gmail.com
CV
  دکتر سارا حیدری
 استادیار  رادیولوژی sarahaidari12345@gmail.com
CV
   دکتر فهیمه فیلی
 استادیار  ترمیم dnTnt2011@yahoo.com
CV
   دکتر سمیه قمری
 استادیار  اندودانتیکس
somayae-ghamari@yahoo.com
CV
   دکتر مهین صفری
 استادیار  ترمیم mahinsafari@yahoo.com
 CV
   دکتر وانیا رسایی
 استادیار  پروتزهای دندانی
vanyarasaie@yahoo.com
CV
   دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
 استادیار  ارتودانتیکس
yassi.jalali@gmail.com
CV
   دکتر پرستو قهاری
 استاد یار
 اندودانتیکس
ghahariparastoo@yahoo.com
CV
  دکتر مجید احمدفر
 استادیار  جراحی majid. ahmad far @gmail.com
CV
   دکتر مریم دین پرور
 استادیار  ارتودانتیکس mrm.dinparvar@gmail.com
CV
   دکتر نرگس حیدری
 استادیار  اندودانتیکس narges.heidari816@gmail.com
 CV
   دکتر حمید مهرزادی
 استادیار  اندودانتیکس Hmehrzadi56@gmail.com
CV
   دکتر سمیرا فرنیا
 استادیار  پاتولوژی

Dr-samira-farnia@yahoo.com

 

CV
   دکتر نوشین جانبخش
 استادیار
پریودانتیکس Janbakhshnoushin@gmail.com cv
   دکتر معصومه احمدی
 استادیار  اندودنتیکس
   
   دکتر شکیبا مت میر
 استادیار
 اطفال    
   دکتر مانی آرش راد
 استادیار
 جراحی    
   دکتر احمد تیموری
 استادیار
 پروتزهای دندانی
   
   دکتر ویدا ارزانی
 استادیار
 رادیولوژی
vidaarzani@yahoo.com
CV
   دکتر معصومه دارابی
 استادیار  ارتودانتیکس
   

 

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم آموزشی سال تحصیلی95/94 

 

لینک های آموزشی