طراحی سایت
Enter Title

 دکتر مهین صفری

متخصص ترمیم و زیبایی

مدیر گروه


دکتر محمد رضا سلطانی

متخصص ترمیم و زیبایی


دکتر فهیمه فیلی

متخصص ترمیم و زیبایی

جستجو
لینک آموزش دانشکده


تقویم اموزشی دانشکده دندانپزشکی

نیمسال اول 97-98

 

لینک های آموزشی