X

 

                                                               

   مدیر گروه ترمیم و زیبایی
   
 

 

دکتر محمدرضا سلطانی

 

 

تخصص: ترمیم و زیبایی دندان

 

 

استادیار

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی